Quan hệ cổ đông

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2020 2021 2022
Vốn điều lệ 428,292 524,267 854,540
Vốn chủ sở hữu 2.029,76 1.063,84 1.451,52
Tổng tài sản 4.012,76 3.044,34 3.761,36
Doanh thu 1.068,62 6.451,44 1.875,79
Lợi nhuận sau thuế 315,863 211,68 78,76