Công ty Cổ phần SCI
GIỚI THIỆU CHUNG

SCI là công ty cổ phần hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn và xây lắp các dự án về năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời...) và hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, giao thông, các công trình trên sông trên biển.

20

NĂM KINH NGHIỆM

1.730 tỷ

TỔNG DOANH THU NĂM 2023

857

Tổng số Nhân sự

04

CÔNG TY THÀNH VIÊN

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nội dung 2021 2022 2023
Vốn điều lệ 524,267 854,540 939,973
Vốn chủ sở hữu 1.063,84 1.437,465 1.540,716
Tổng tài sản 3.044,34 3.711,093 4.024,780
Doanh thu 6.451,44 1.787,237 1.622,714
Lợi nhuận trước thuế 211,68 78,76 123,601
Quay lại