Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

 • Chủ đầu tư

  Tập đoàn Phongsubthavy

 • Địa điểm xây dựng

  Tỉnh Houaphan, CHDCND Lào

 • Thời gian thực hiện

  2019 - 2024

 • Quy mô

  156 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC

Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Nhà máy thủy điện Nam Sam 3
Quay lại