Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2

Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Thủy điện Nậm Mô 2

 • Địa điểm xây dựng

  Tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào

 • Thời gian thực hiện

  2023 - 2025

 • Quy mô

  120 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC

Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2
Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2
Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2
Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2
Quay lại